Aktualności

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu Mopsa ZKwP

W dniu 12 lutego 2022 roku (sobota) o godzinie 13.00 – podczas XXV
Jubileuszowej Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej przez
Oddział ZKwP w Katowicach (ARENA Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100
Gliwice), odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu
Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi.
PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz
protokolanta.
3.Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4.Ustalenie liczby członków komisji i powołanie Komisji Mandatowej,
Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Mopsa.
8.Sprawozdanie finansowe.
9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.Zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdań i bilansu za poprzedni rok.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13.Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu ZKwP, podstawą do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu jest opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZKwP za
bieżący rok kalendarzowy (2022) oraz – zgodnie z Regulaminem Klubu Mopsa
Rozdział IV – opłacenie składki członkowskiej za poprzedni rok kalendarzowy
(2021).
Prosimy o zabranie legitymacji ZKwP z wbitymi pieczątkami za 2022 r. lub
dowód wpłaty składki członkowskiej ZKwP za 2022 r. Weryfikacja opłaty składki
członkowskiej na rzecz Klubu Mopsa odbędzie się na miejscu, przed
rozpoczęciem obrad, podczas otrzymywania mandatu i wpisu na listę
obecności.
Zgodnie z § 4 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, w
Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co
najmniej roczny staż w ZKwP;
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych ZKwP, zaproszeni goście
oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na tempo sędziowania w ringu –
godzina zebrania może ulec zmianie.
Zarząd Klubu Mopsa

Podsumowanie działalności Klubu Mopsa w Polsce w 2021 r.

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii COVID-19 i już wiemy, że niestety nie ostatnim.
W tych specyficznych warunkach (dystansu społecznego i wielu ograniczeń) Klub Mopsa zrealizował kluczowe, zdefiniowane przez Zarząd Klubu zadania.

Zorganizowano sześć zebrań Zarządu Klubu Mopsa – spotkania odbywały się online na platformie ZOOM i dotyczyły bieżących spraw klubowych.

Zorganizowano jedno spotkanie członków Klubu (lipiec 2021), spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Podczas spotkania dyskutowano o badaniach BOAS oraz poruszano temat wystawy specjalistycznej.

Utrzymano stronę internetową Klubu Mopsa pod adresem www.klubmopsa.pl oraz prowadzono fanpage Klubu pod adresem: https://www.facebook.com/klubmopsa
W 2021 r. na ww. stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych zamieszczono dwa opracowane artykuły prezentujące hodowle zrzeszone w KM.

W sierpniu 2021 r., we współpracy z Klubem Buldoga w Polsce, zorganizowano wykład online zatytułowany: „Mops i buldog francuski. Aspekty zdrowotne: ‘BOAS i spółka’- co hodowcy i miłośnicy powinni wiedzieć?”, który poprowadziła lekarz weterynarii, kynolog, hodowca i sędzia kynologiczny Anna Dominiak. W wykładzie wzięło udział 41 osób. Dla członków Klubu Mopsa wykład był bezpłatny.
Podjęto działania związane z organizacją I Specjalistycznej Wystawy Mopsów: zaproszono sędziego kynologicznego z Norwegii, specjalistę rasy – pana Bjørna Erling Sonberg Løken, zapewniono elektroniczny system zgłoszeń, pozyskano sponsorów i fundatorów nagród, na bieżąco prowadzono relacje związane ze zgłoszeniami, sponsoringiem, statystykami na fanpage-u Klubu itp.
Zorganizowano I Specjalistyczną Wystawę Mopsów, która odbyła się w dniu 9 października 2021 r. w Gliwicach. Wystawa została zorganizowana przez Zarząd Klubu Mopsa w ścisłej współpracy z Zarządem Oddziału ZKwP w Zabrzu. Szesnastu wystawców zgłosiło czterdzieści pięć psów. Pozyskano dziewięciu sponsorów wystawy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Klubu i byli dla nas wsparciem. Życzymy wszystkim naszym członkom i sympatykom szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 2022.

Zarząd Klubu Mopsa w Polsce

WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 9 października 2021 roku (sobota) o godzinie 16.30 – po zakończeniu Zabrzańskiej Wystawa Psów Rasowych organizowanej przez Oddział ZKwP w Zabrzu (Ośrodek Wypoczynkowy „CZECHOWICE” w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62), odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi.

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Ustalenie liczby członków komisji i powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Mopsa.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdań i bilansu za poprzedni rok.
Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu.
Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu ZKwP, podstawą do uczestnictwa członków Klubu w Walnym Zgromadzeniu jest opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZKwP za bieżący rok kalendarzowy (2021) oraz – zgodnie z Regulaminem Klubu Mopsa Rozdział IV – opłacenie składki członkowskiej za poprzedni rok kalendarzowy (2020).
Prosimy o zabranie legitymacji ZKwP z wbitymi pieczątkami za 2021 r. lub dowód wpłaty składki członkowskiej ZKwP za 2021 r. Weryfikacja opłaty składki członkowskiej na rzecz Klubu Mopsa odbędzie się na miejscu, przed rozpoczęciem obrad, podczas otrzymywania mandatu i wpisu na listę obecności.

Zgodnie z § 4 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w ZKwP;
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych ZKwP, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na tempo sędziowania w ringu – godzina zebrania może ulec zmianie.

Zarząd Klubu Mopsa

Informacja o wykładzie
organizowanym z inicjatywy Klubu Mopsa w Polsce
we współpracy z Klubem Buldoga Francuskiego w Polsce

W imieniu Zarządu Klubu Mopsa w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie online zatytułowanym: „Mops i buldog francuski. Aspekty zdrowotne: ‘BOAS i spółka’ – co hodowcy i miłośnicy powinni wiedzieć?”, który odbędzie się w dniu 8.08.2021 r. (niedziela), o godz. 18.00 na platformie zoom.us. Szczegółowe treści wykładu: https://tiny.pl/9x1rd

Wykład poprowadzi lekarz weterynarii, kynolog, hodowca i sędzia kynologiczny Anna Dominiak. Biogram: https://tiny.pl/9×197

Czas wykładu: 2 godziny + 1 godzina pytania & odpowiedzi, dyskusja.
Forma: online, na żywo, bez zgody na nagrywanie i przetwarzanie.
Środki dydaktyczne: prezentacja PowerPoint połączona z filmami.
Odpłatność:
BEZPŁATNIE dla członków Klubu Mopsa w Polsce (z aktualnie opłaconą składką 2021). Dla zainteresowanych spoza Klubu – odpłatność 50 zł – płatne na konto KM do dnia 5.08.2021 r.
Numer konta do wpłat: 85 1240 6768 1111 0010 9937 2795, tytuł wpłaty: WYKŁAD.

Sposób rekrutacji:
– członkowie Klubu Mopsa zainteresowani uczestnictwem w wykładzie proszeni są o e-mail na adres: klubmops@gmail.com do dnia 5.08.2021 r. W przeddzień wykładu, zwrotna pocztą zostanie przekazany wam link i hasło do wykładu.
– Zainteresowani wykładem spoza Klubu – po dokonaniu wpłaty zgłaszają swój udział na adres: klubmops@gmail.com do dnia 5.08.2021 r., jednocześnie dołączając dowód wpłaty. W przeddzień wykładu, zwrotna pocztą zostanie przekazany wam link i hasło do wykładu.

Członkowie Klubu Buldoga Francuskiego rekrutowani będą osobno. Zasady rekrutacji w odrębnej informacji określi Zarząd Klubu Buldoga Francuskiego.


I Krajowa Wystawa Klubu Mopsa

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny ZKwP wyraził zgodę na organizację I Krajowej Wystawy Klubu Mopsa. Wystawa odbędzie się 3.10.2020 r. (sobota) w Gliwicach i będzie zorganizowana we współpracy z ZKwP Oddział w Zabrzu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Klubowiczów oraz niezrzeszonych w naszym Klubie członków ZKwP.
Z ramienia Zarządu Klubu Mopsa, za organizację wystawy odpowiedzialni będą Agnieszka Herdecka i Michał Damulewicz (ich psy nie będą wystawiane). Sukcesywnie, na naszej stronie internetowej i fanpage Klubu będą zamieszczane komunikaty organizacyjne.

Głosowanie w sprawie obsady sędziowskiej I Krajowej Wystawy Klubu Mopsa zakończyło się w dniu 15.08.2020 r.
Znamy już wyniki. Z przyjemnością informujemy, że największą liczbę głosów uzyskał pan Grzegorz Robak.

Odbyło się Walne Zgromadzenie

W dniu 8 lutego 2020 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2019, sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte, a Zarządowi udzielono absolutorium.

Przyjęto plan pracy na 2020 rok, w którym uchwalono m.in.:

rozpoczęcie procedury związanej z organizacją I Wystawy Klubowej Klubu Mopsa w Polsce. Dla przypomnienia – nasz Klub– zgodnie z Regulaminem ZKwP Wystaw Psów Rasowych (rozdz. I. pkt 3. lit. c) – ma prawo organizacji wystaw specjalistycznych, a nie obowiązek.

– rozpoczęciedziałań(we współpracy z Komisją Hodowlaną ZKwP), związanych zwprowadzeniem w Polsce standardu obowiązkowych badań wydolnościowych dla mopsów. 

– zmianę wysokości składki na rok 2020. Ustalono jej wysokość – 30 zł/rok. Dodatkowo – nowi członkowie obowiązani będą wpłacić wpisowe – ustalone na 2020 – w wysokości 10 zł.
Przypominamy, że członkami Klubu Mopsa mogą zostać tylko członkowie ZKwP z opłaconą bieżącą składką (2020 r.).

Podczas Walnego zgromadzenia dokonano wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. W skład komisji weszły Panie: Barbara Nitoń i Sylwia Mąka.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się posiedzenie Zarządu KM, gdzie w wyniku tajnego głosowania wybrano Przewodniczącego Zarządu Klubu Mopsa w Polsce (w związku z rezygnacją z dniem 1.01.2020 r. z pełnienia tej funkcji Pni Justyny Skowrońskiej). Nowym przewodniczącym została Pani Agnieszka Herdecka – do tej pory pełniąca obowiązki.

Walne Zgromadzenie

W dniu 8 lutego 2020 roku (sobota) o godzinie 13.00 – podczas XXIV Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej przez Oddział ZKwP w Katowicach (Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia; ul. Braci Mieroszewskich 124; Sosnowiec), odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi. 

PORZĄDEK OBRAD 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Ustalenie liczby członków komisji i powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej. 
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Mopsa.
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdań i bilansu za poprzedni rok.
 12.  Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 13. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 14.  Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.   

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu ZKwP, podstawą do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZKwP za bieżący rok kalendarzowy (2020) oraz – zgodnie z Regulaminem Klubu Mopsa Rozdział IV – opłacenie składki członkowskiej za poprzedni rok kalendarzowy (2019).

Prosimy o zabranie legitymacji ZKwP z wbitymi pieczątkami za 2020 r. lub dowód wpłaty składki członkowskiej ZKwP za 2020 r. Weryfikacja opłaty składki członkowskiej na rzecz Klubu Mopsa odbędzie się na miejscu, przed rozpoczęciem obrad, podczas otrzymywania mandatu i wpisu na listę obecności.

Zgodnie z § 4 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w ZKwP; 

– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych ZKwP, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na tempo sędziowania w ringu – godzina zebrania może ulec zmianie. 

Zarząd Klubu Mopsa

Podsumowanie działalności Klubu Mopsa w Polsce w 2019 r.

Patrząc wstecz, z obecnej perspektywy możemy stwierdzić, że wiele udało się nam osiągnąć.

Jako Zarząd podjęliśmy kilka ważnych decyzji, a potem wprowadzaliśmy je w życie. Szczegółowo z naszej działalności – zarówno w kontekście przedsięwzięć, jak i finansów Klubu – rozliczymy się w rocznych sprawozdaniach, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu, które planujemy zorganizować w styczniu 2020 r.

Podsumowując działania podjęte w 2019 r:

 • zorganizowano jedno zebranie Walne i cztery zebrania Zarządu Klubu;
 • stworzono stronę internetową Klubu, pod adresem www.klubmopsa.pl, która jest na bieżąco aktualizowana;
 • stworzono bazę reproduktorów prezentując ich osiągnięcia, badania i rodowody – baza dostępna na stronie internetowej Klubu;
 • stworzono bazę suk hodowlanych – baza dostępna na stronie internetowej Klubu;
 • prowadzono aktualną listę miotów urodzonych w hodowlach Klubu Mopsa;
 • prezentowano wyniki z wystaw krajowych, międzynarodowych i zagranicznych;
 • opracowano i opublikowano na stronie internetowej Klubu wywiad z panią Małgorzatą Supronowicz;
 • opracowano i opublikowano na stronie internetowej Klubu trzy artykuły na temat problemów zdrowotnych rasy: „Zwichnięcie rzepki”, „Syndrom ras brachycefalicznych” i „Echo serca, a testy wydolnościowe w kierunku BOAS”;
 • opracowano i opublikowanona stronie internetowej Klubu pięć artykułów prezentujących następujące hodowle: Adelka, Adnexum, Alexamel, Ba-Zi-Kor, Black Diamond&Pearl, przyjmując założenie, że raz na miesiąc – jedna prezentacja;
 • Klub Mopsa w Polsce, jako pierwszy w kraju zainicjował badania wydolnościowe w kierunku syndromu BOAS. Dla członków Klubu opracowano Certyfikat i wynegocjowano preferencyjne ceny;
 • opracowano i opublikowano na stronie internetowej Klubu listę psów, które zostały poddane testom wydolnościowym w kierunku syndromu BOAS;
 • nawiązano kontakt z zagranicznymi Klubami Mopsa – amerykańskim, holenderskim i niemieckim – celem wymiany doświadczeń;
 • prowadzono fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/klubmopsa

Z przykrością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. pani Justyna Skowrońska – inicjatorka i współzałożycielka Klubu, inspiratorka i realizator wielu działań i koncepcji  –rezygnuje z pełnienia funkcji przewodniczącej Zarządu Klubu Mopsa, jednocześnie pozostając członkiem Zarządu. W imieniu Klubowiczów, a w szczególności Członków Zarządu, serdecznie dziękujemy za jej wiarę w powodzenie przedsięwzięcia i entuzjazm w działaniu, a także za wiedzę, którą chętnie dzieli się z innymi – przyczyniając się do rozwoju, wspomagania i promowania hodowli mopsów w Polsce. Jednocześnie liczymy na dalszą owocną współpracę! Obowiązki przewodniczącego będzie pełnić z-ca p. Agnieszka Herdecka.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Klubu, a tym samym do wspierania etycznej i odpowiedzialnej hodowli mopsów w Polsce. Za niedociągnięcia przepraszamy – ciągle się uczymy J

Życzymy wszystkim Hodowcom i Sympatykom Rasy  wspaniałego Nowego Roku 2020, przepełnionego sukcesami i radością.

Zarząd Klubu Mopsa w Polsce

Wyprawy Klubu Mopsa

Dla miłośników mopsów, podróży i dobrej zabawy, zorganizowaliśmy w połowie sierpnia wyprawę na cykl wystaw w Naddniestrzu. Lokalizacja była nieprzypadkowa, ponieważ Mołdawia czy Naddniestrze to kraje, gdzie prócz doskonałej organizacji, panuje wspaniała atmosfera. Założeniem każdego z naszych wyjazdów jest przede wszystkim miła, radosna i fajna zabawa. Każdy z nas jedzie nie tylko po udział w wystawie, ale przede wszystkim by cudownie spędzić kilka dni w towarzystwie innych miłośników rasy. Tym razem nasza wyprawa trwała 8 dni, podczas których odwiedziliśmy 4 kraje, doskonale się bawiąc. Na Ukrainie zatrzymaliśmy się w urzekającym Tarnopolu, spędziliśmy 3 dni nad Morzem Czarnym w Odessie i Czarnomorsku, następnie wyruszyliśmy do Mołdawii  -zwiedzić winnice, a na koniec trafiliśmy do Tiraspola – stolicy Naddniestrza, gdzie podczas 3 dni wystaw nasze psy zdobywały czołowe lokaty, przy niemałej i wyśmienitej konkurencji. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w rumuńskich górach, by zawieźć przecudowne widoki w pamięci do naszych domów. Powróciliśmy w wyśmienitych nastrojach, z bagażem wspomnień i mnóstwem sukcesów naszych mopsich dzieci.

Merry Manky Twix Zigzag In Action, , J.Ch. MOLDOVA,  J. Ch. BESSARABIA, J. Ch. CLUB OF MOLDOVA,  J. GRAND CHAMPION OF MOLDOVA,  J. Ch. TRANSISTRIA, Ch. MOLDOVA,  Ch. BESSARABIA, Ch. CLUB OF MOLDOVA, GRAND CHAMPION OF MOLDOVA,  Ch. TRANSISTRIA.

GREYT JOY GOLDY J. Ch. TRANSNISTRIA, J. Ch. MOLDOVA, J. Ch. BESSARABIA, JCh. CLUB OF MOLDOVA, J. GRAND CHAMPION OF MOLDOVA.

GREYT JOY DIMOND J. Ch. POLAND, J. Ch. ROMANIA, J. Ch. TRANSNISTRIA, J. Ch. MOLDOVA, J. Ch. BESSARABIA, Ch. CLUB OF MOLDOVA, J. GRAND CHAMPION OF MOLDOVA

A’DASZA DUDUSIOWE MARZENIE J. Ch. MOLDOVA, J. Ch. BESSARABIA, J .Ch. CLUB OF MOLDOVA, J. GRAND CHAMPION OF MOLDOVA.

Poniżej fotorelacja, która powie więcej niż milion słów: