Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku

 Ja, niżej podpisana/ny

…………………………………………………………………………………………………………

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KLUB MOPSA, adres: Związek Kynologiczny w Polsce Odział Zabrze, ul. Wolności 360, 41-800 Zabrze w celu promocji hodowli zrzeszonych w Klubie, działających zgodnie z etyką kynologiczną i według standardu FCI.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodoklubmops@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………….………………….……………

 Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (artykuł 13 RODO).W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: KLUB MOPSA, adres:
Związek Kynologiczny w Polsce Odział Zabrze, ul. Wolności 360 41-800 Zabrze
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Klubu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z osoba odpowiedzialną w Klubie za ochronę danych osobowych za pomocą adresu: klubmops@gmail.com Administrator danych osobowych –Klub- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków regulaminowych Klubu, zamieszczania Pani/Panadanych w
związku z wykonywaniem praw i obowiązków członka Klubu, umieszczania Pani/Pana danych na stronie internetowej Klubu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Klubu;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Klubem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Klub.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu dodanych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:
i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
ii) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
iii) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

Pobierz plik PDF:

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych