Regulamin Klubu Mopsa

REGULAMIN KLUBU MOPSA

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Mopsa w dniu  16.02.2018

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Klub nosi nazwę: KLUB MOPSA

Adres:

Związek Kynologiczny w Polsce Odział Częstochowa

Sobieskiego 19 a lok. 3

42-200 Częstochowa

Klub powstał na podstawie Statutu ZKwP (§ 28 pkt 23).

Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP.

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturach określonych przez ZKwP.

Wszystkie działania Klubu oparte są na Statucie ZKwP, Regulaminach i Uchwałach zatwierdzonych przez Zarząd Główny ZKwP.

Klub finansuje się samodzielnie, ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swej działalności.

Działalność finansowa Klubu jest prowadzona na zasadach obowiązujących w ZKwP.

II. CELE DZIAŁANIA KLUBU

 Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką kynologiczna hodowli rasy mops według standardu FCI.

Pogłębianie wzajemnej współpracy między Klubem a Oddziałami ZKwP.

III. ZADANIA KLUBU

 Współpraca z władzami Związku (Zarząd Główny, Główna Komisja Hodowlana, Prezydium Kolegium Sędziów).

Organizowanie raz w roku wystawy klubowej.

Wydawanie czasopism, biuletynów, wydawnictw książkowych, itp.

Informowanie członków o uchwałach Zarządu Klubu.

Sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu.

IV. CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 Członkiem Klubu może zostać jedynie członek ZKwP, który zadeklarował swoją wolę członkostwa i ma opłaconą składkę zgodnie z obowiązującymi zasadami statutowymi.

Członek Klubu ma prawo:

– być wybieranym do władz Klubu,

– wybierać do władz Klubu,

– wysuwać wnioski do władz Klubu,

– korzystać po opłaceniu składki ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w imprezach klubowych.

Członek Klubu jest zobowiązany:

– opłacać regularnie składki członkowskie do Klubu,

– popularyzować działalność Klubu,

– współpracować z Zarządem Klubu, brać czynny udział w pracach Klubu,

– przestrzegać regulaminu i postanowień Klubu.

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,

– nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

– wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu,

– śmierci.

 V. WŁADZE KLUBU

 Władzami Klubu są:

A. Walne Zgromadzenie Członków Klubu

B. Zarząd Klubu

C. Komisja Rewizyjna

Władze Klubu działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami Regulaminu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami.

Władze Klubu są wybierane w głosowaniu tajnym.

Kadencja władz Klubu trwa 3 lata.

A. Walne Zgromadzenie Członków Klubu

Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy Członkowie Klubu oraz zaproszeni przez Zarząd Klubu lub Walne Zgromadzenie goście z głosem doradczym.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Walnych Zgromadzeń ZKwP.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy decydowanie o wszystkich sprawach Klubu, a w szczególności:

– ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Klubu,

– uchwalanie Regulaminu Klubu i jego zmian,

– uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Klubu sprawozdań oraz planów działalności,

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,

– podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

– rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,

– uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

– wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

B. Zarząd Klubu

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoją działalność.

Zarząd Klubu składa się z 5-11 członków  wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć się w dniu Walnego Zgromadzenia wybiera on spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, chyba, że Zarząd uchwali tajność: Przewodniczącego Klubu, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika.

Zarząd Klubu zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. W przerwach między posiedzeniami Zarządu, pracą Klubu kieruje Przewodniczący Klubu.

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Klubu.

Kompetencje poszczególnych członków zarządu:

 Przewodniczący Klubu:

– reprezentuje Klub na zewnątrz,

– kieruje całością działalności Klubu i czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

– współpracuje z Zarządem Głównym ZKwP, Główną Komisją Hodowlaną i Prezydium Kolegium Sędziów.

 Wiceprzewodniczący do spraw Organizacyjnych:

– współpracuje z oddziałami ZKwP,

– organizuje wystawy klubowe, przygotowuje bazę danych o wystawach i wynikach wystaw,

– organizuje szkolenia dla członków Klubu, sędziów i asystentów,

– organizuje działalność wydawniczą i popularyzatorską klubu,

– przygotowuje sprawozdania z działalności Klubu.

Wiceprzewodniczący do spraw Hodowlanych:

– stymuluje działalność hodowlaną członków Klubu,

– przygotowuje analizy statystyczne pogłowia rasy, listy reproduktorów, suk hodowlanych,

– służy radą w planowaniu i kryciu suk hodowlanych,

– gromadzi informacje o ilości miotów i urodzonych szczeniąt,

– sporządza sprawozdania ze swej działalności, przygotowuje materiały do druku w wydawnictwach klubowych.

Sekretarz:

– przyjmuje i odpowiednio rozdziela korespondencję,

– przygotowuje i rozsyła korespondencję,

– prowadzi ewidencję pism wychodzących i przychodzących do Klubu,

– sporządza protokoły zebrań Zarządu Klubu,

– prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu Klubu,

– sporządza i prowadzi ewidencję członków i załatwia wszelkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości, archiwizacji dokumentów Klubu,

– przygotowuje materiały do druku w wydawnictwach klubowych.

Skarbnik:

– prowadzi kasę i rachunkowość Klubu,

– ściąga składki członkowskie i inne opłaty na rzecz Klubu,

– prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową,

– sporządza sprawozdanie z działalności finansowej.

C. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu i Zarządu.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

– występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień,

– składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny ZKwP.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu i przekazany do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu ZKwP.